Algemene voorwaarden

EventFlits.nl fotografeert sportevenementen, waarna de gemaakte foto’s via onze website openbaar worden gemaakt en u de mogelijkheid hebt fotoproducten te bestellen. De Wet bescherming persoonsgegevens, welke op 23 november 1999 door de Tweede Kamer unaniem is aangenomen, op 3 juli 2000 door de Eerste Kamer is aanvaard en op 1 september 2001 van kracht is geworden, bevat de belangrijkste regels voor vaststelling en gebruik van persoonsgegevens. EventFlits.nl respecteert deze wet en houdt zich daaraan. Mocht u tegen uw zin op een foto staan en wilt u dat deze van onze website wordt verwijderd, dan kunt u ons natuurlijk altijd een e-mail, info@eventflits.nl, sturen waarna wij de betreffende foto van de website zullen verwijderen.

EventFlits.nl levert uitsluitend fotobestanden en/of fotoproducten bij vooruitbetaling. Tenzij anders vermeld zijn de prijzen op onze website inclusief 21% BTW. EventFlits.nl is niet wettelijk verplicht om producten na levering terug te nemen.

Na aankoop van een fotoproduct via onze website hebt u het recht om deze voor privé-doeleinden te gebruiken. Zonder uitdrukkelijke toestemming van EventFlits.nl is het niet toegestaan om fotoproducten van EventFlits.nl voor commerciële of publicitaire doeleinden te gebruiken. Indien u onze fotoproducten voor commerciële of publicitaire doeleinden wenst te gebruiken, wordt u verzocht via e-mail, info@eventflits.nl, met ons contact op te nemen om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Wanneer een fotoproduct desondanks zonder onze toestemming anders dan voor privé-doeleinden wordt gebruikt zoals gekopieerde schermafdrukken van fotoproducten die vervolgens gebruikt worden voor Facebook en Twitter en allerlei andere toekomstige internetapplicaties, zal EventFlits.nl onvoorwaardelijk een factuur sturen van minimaal € 150,- per gebruikt fotoproduct.

EventFlits.nl stelt zich niet aansprakelijk voor de gevolgen, materiële dan wel immateriële, als gevolg van het maken, op internet publiceren en verkopen van de foto’s. Ook is EventFlits.nl niet aansprakelijk voor gebrekkig of geheel niet functioneren van onze website of de internetverbinding en eventuele browser tussen gebruiker en website. EventFlits.nl is niet aansprakelijk voor teksten die wellicht door derden via commentaren op onze website worden geplaatst. Daarbij behoudt EventFlits.nl te allen tijde het recht om onjuiste informatie, uitingen of ingezonden commentaren van EventFlits.nl te verwijderen zonder daarbij de auteur eerst daarvoor om toestemming te vragen.

EventFlits.nl gebruikt uw e-mailadres voor het doel waarvoor u het hebt verstrekt: de afhandeling van uw bestelling. EventFlits.nl kan uw e-mailadres ook gebruiken voor het toezenden van informatie van algemene aard. Uw e-mailadres zal uiteraard niet ter beschikking worden gesteld aan derden.

EventFlits.nl behoudt het recht om naar eigen inzicht materiaal op de website te verwijderen of te veranderen zonder gebruikers hiervan gelijktijdig, vooraf of achteraf op de hoogte te stellen. EventFlits.nl mag de algemene voorwaarden zonder kennisgeving vooraf wijzigen.

Op deze voorwaarden en eventuele aanvullingen is het Nederlands recht van toepassing.